Gói biểu tượng Miyuki cho Windows 10/11

Mô tả

Gói biểu tượng Miyuki cho Windows 10/11

Bộ cài gói biểu tượng (iconpack) Miyuki thay đổi icon hệ thống và thư mục cho Windows 10/11

File list

-174.ico
-link.ico
-trash-full.ico
4.ico
5.ico
6.ico
162.ico
+ About
+ 1stVersion
– drive-c.ico
– drive-encrypted.ico
– drive-optical.ico
– drive-root.ico
– drive-usb.ico
– drive.ico
– explorer.ico
– folder-desktop.ico
– folder-dl.ico
– folder-docs.ico
– folder-games.ico
– folder-home.ico
– folder-music.ico
– folder-pics.ico
– folder-vids.ico
– folder.ico
– pack.ini
– trash-full.ico
– trash-thief.ico
– trash.ico
– delete-iconcache.cmd
– disable-folder-thumbs.reg
– fix-missing-icons.reg
– README.txt
– replace-arial-font.reg
+ Sources
– -chrome.ico
– -folder.gvdesign
– -trash.gvdesign
– -vlc.ico
– 1Drive.url
– calc.ico
– chrome.gvdesign
– chrome.ico
– color.cmd
– desktop.gvdesign
– disc.gvdesign
– drive.gvdesign
– edge.ico
– extract.cmd
– firefox.ico
– folder.gvdesign
– gvdesign.ico
– mstore.ico
– mstore.vbs
– paint.ico
– palette.ico
– photoshop.ico
– repack.cmd
– reshack.cmd
– svg2ico.cmd
– term.ico
– top.ico
– touch.cmd
– trash.gvdesign
– trash1-full.ico
– trash1.gvdesign
– trash1.ico
– vlc.ico
+ Azure
– -174.ico
– -link.ico
– -trash-full.ico
– 4.ico
– 5.ico
– 6.ico
– 162.ico
– computer-book.ico
– computer.ico
– desktop.ico
– disc.ico
– drive-c.ico
– drive-encrypted.ico
– drive-optical.ico
– drive-root.ico
– drive-usb.ico
– drive.ico
– folder-anime.ico
– folder-design.ico
– folder-desktop.ico
– folder-dl.ico
– folder-docs.ico
– folder-games.ico
– folder-home.ico
– folder-music.ico
– folder-pics.ico
– folder-rec.ico
– folder-tmp.ico
– folder-vids.ico
– folder.ico
– network.ico
– pack.ini
+ Resources
+ DarkMode
– imageres.dll.mun.res
– imageres.dll.mun.res
– starred.ico
– trash-full.ico
– trash.ico
computer-book.ico
computer.ico
desktop.ico
desktop.ini
disc.ico
drive-c.ico
drive-encrypted.ico
drive-optical.ico
drive-root.ico
drive-usb.ico
drive.ico
folder-anime.ico
folder-design.ico
folder-desktop.ico
folder-dl.ico
folder-docs.ico
folder-games.ico
folder-home.ico
folder-music.ico
folder-pics.ico
folder-rec.ico
folder-tmp.ico
folder-vids.ico
folder.ico
network.ico
pack.ini
+ Resources
+ DarkMode
– imageres.dll.mun.res
– imageres.dll.mun.res
starred.ico
trash-full.ico
trash.ico

MUA ỦNG HỘ

Content missing

Likes:
0 0
Views:
28

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *